Klubber
Div. Links
Teams
Regler for Havnepladser


                                                                                                       

                                                                                             Februar 2010

Bådejere, der tildeles en havneplads / vinterplads, er forpligtet til at være medlem af Sejlklubben Esrum Sø og til at betale det medlemskontingent, som for enhver tid gælder for aktive medlemmer. Desuden skal man betale den til enhver tid gældende havnepladsleje / vinterpladsleje.

 

Båden må ikke have en længde, der overstiger 7 meter / 23 fod, og bredden må ikke overstige pladsen mellem pælene. Klubben kan efter eget valg rokere med de tildelte pladser.

 

Havnepladsen / vinterpladsen lejes indtil denne opsiges. Opsigelsen kan kun ske skriftligt hvert år pr. 1. marts / 1. oktober. Sejlklubben kan dog opsige havnepladsen på enhver tid af året, hvis ekstraordinære forhold kræver dette (eksklusion, manglende betaling, brud på reglement eller lign.).

  Hvis en havneplads / vinterplads i mere end et år ikke benyttes af indehaverens egen båd, mister vedkommende sin havneplads / vinterplads.

  Sejlklubben er ikke forpligtet til at refundere havneleje, hverken helt eller delvist, ved opsigelse af pladsen.

 

Havnepladsen må kun benyttes i tidsrummet fra 1. april til 15. november, og den skal tages i brug inden 1. juni. Der må kun efter nærmere aftale med havnefogeden henligge både på vinterpladsen efter 1. juni.

 

Båden må kun henligge på den tildelte plads. Findes denne på noget tidspunkt optaget af en anden båd, er ejeren forpligtiget til at meddele havnefogeden dette snarest muligt. Er bådejeren af førnævnte grund nødt til at efterlade båden på en anden plads, skal båden flyttes til den lejede, så snart denne er ryddet.

 

Hvis både henligger på havneplads / vinterplads uden ret til dette, kan klubben - 30 dage - efter skriftligt varsel få båden fjernet for ejers regning og risiko.

 

Klubben kan foranledige, at der bliver sat en mærkat på båden f.eks. pladsnummer eller kvittering for betalt havneleje.

 

Hvis båden ændrer udseende, eller hvis bådejeren anskaffer en ny båd, er denne forpligtiget til skriftligt at meddele klubben dette. Såfremt der ønskes en anden plads til en båd, skal klubben ansøges herom.

 

Hvis båden skifter ejer, følger bådpladsen ikke båden, men det medlem, som har betalt for pladsen. Hvis man sælger sin båd og melder sig ud af klubben, har den nye ejer kun ret til at benytte bådpladsen i den periode, der er betalt for pladsen af den forrige ejer.

 

Bådejeren stiller selv med nødvendigt fortøjringsgrej, og er ansvarlig for at holde båden tilstrækkeligt fortøjret og affendret, samt garanterer at holde båden mindst ansvarsforsikret.

 

Sejlklubben kan på ingen måde gøres ansvarlig for nogen skade på både, grej eller personer i havnen og på sejlklubbens område, uanset hvordan sådanne er opstået.

 

Slibning og maling af både må kun foretages på vinterpladsen. Ved slibning skal der bruges slibemaskine med indbygget støvsuger således, at alt slibestøv opsamles. Klubben har sådan en maskine som kan lånes ved henvendelse til havnefogeden. Slibestøv skal deponeres i dertil indrettet miljø-tønde ved vinterpladsen.

  Der må kun bruges maling som til en hver tid er godkendt af miljøstyrelsen. Malings- og fortynderrester, brugte pensler og dåser mv. deponeres i de dertil indrettede miljø-tønder ved vinterpladsen.

  Der er skilt over hver tønde med angivelse af affaldstype, og disse skal følges.                       

 

Det er ikke muligt at opretholde en bådplads hvis den ikke anvendes, dog må pladsen maksimum være tom i 1 år, i flg. aftale med havnefogeden (f.eks. i forbindelse med udskiftning af båd, reparation eller generel travlhed).

  Der henstilles til, at mast er sat på inden for rimelig tid efter båden er sat i vandet og at båden holdes ren og vedligeholdes.

 

 Større reparationer af både bør finde sted på vinterpladsen, ikke på havnen.

 

For transportmuligheder til vinterplads (og omvendt) er der generelt disse tre muligheder:

  1. Båd -> Kranvogn -> Vinterstativ. Kranvogn arrangeres af sejlklubben to lørdage i oktober og to lørdage i april.
  2. Båd/jolle -> Kran -> Egen trailer.
  3. Båd/jolle -> Slæbested -> Egen jollevogn/trailer.

Slæbesteder er kun for både med maksimum - længde 5m og vægt 200kg. For bådstørrelser derover bruges kranen eller kranvogn jf. ovenfor.

  Vinterplads anvises af havnefoged.

 

Af hensyn til personsikkerhed og andres både skal bådstativer mv. på vinterplads være så stabile, at båden under ingen omstændigheder kan vælte.

 

Indregistrerede båd/jolle-trailere tages med hjem eller anbringes på vinterpladsen (ikke på havnearealet).

 

Bådstativer og trailere skal mærkes med navn og telefonnummer.