Klubber
Div. Links
Teams
Ordensreglement


April 2009.
Ordensreglement.
 
Almindelige bestemmelser
 
·        Som klubbens område regnes selve det område hvor klubhuset er beliggende, vinterpladsen og havneområdet.
·        Klubbens medlemmer og deres gæster skal ved benyttelse af anlæg og ved sejlads på Esrum Sø følge reglerne i dette reglement, miljøministeriet regler om færdsel på Esrum Sø og søfartsstyrelsens sikkerhedsregler. Alle både skal medføre typegodkendte svømme-/redningsveste til alle personer ombord, og det henstilles, at alle ombord bærer disse unde sejlads.
·        Alle medlemmer og deres eventuelle gæster, skal medvirke til, at der er god ro og orden på klubbens område, for derigennem at styrke klubbens renommé. Dette gælder også undersejlads, ved opankring og landgang samt under andre arrangementer afholdt af klubben og dens medlemmer.
 
 
Havnen.
 
Der henvises til: ”ORDENSREGLEMENT FOR FREDENSBORG HAVN” (Opslået i udhængsskab ved havn) og SES ”Regler for havnepladser”.
 
 
Klubbens sejlsæson
 
Den ordinære sejlsæson er fra 1. april til 15. november.
 
Bestyrelsen kan derudover lade gennemføre særlig vintertræning for kapsejladshold, under følgende forudsætninger:
 1. Et rimeligt antal joller deltager.
 2. At der foruden godkendt sejlervest anvendes våddragt / tørdragt.
 3. Der skal være motorbådsvagt til hjælp ved eventuel kæntring.
 
Ved medlemmers indbyrdes sejladser om vinteren, indskærpes, at deltagelse er på eget ansvar og der henstilles til at der udvises særlig agtpågivenhed, da der i vintersæsonen normalt ikke er motorbådsvagt.
 
 
Forsikring
 
Alle joller, kølbåde og surfbrætter skal holdes mindst ansvarsforsikrede.
 
 
Klubhuset
 
Klubhuset vil almindeligvis være tilgængeligt for klubbens medlemmer. Arrangementer i klubhuset fastlægges normalt af bestyrelsen og udvalgene efter klubbens aktivitetskalender. Andre arrangementer aftales med messebestyreren eller bestyrelsen. Medlemmer der medtager gæster eller disponerer over klubbens faciliteter holdes til en hver tid ansvarlige.
 
Iht. gældende lov, indskærpes, at der ikke ryges i klubhuset.
 
For at sikre god orden anmodes om følgende:
 • Møbler og inventar behandles med omhu og sættes på plads efter brug.
 • Tidsskrifter, pjecer og bøger som tilhører klubben må ikke fjernes fra klubhuset og sættes på plads efter brug.
 • Vådt sejlertøj tages ikke med op i klubhuset.
 • Flasker, tomme emballager, mv. medtages / smides i skraldespand.
 • Klubbens service vaskes op og sættes på plads.
 
 
Grejrum, omklædning og bad.
 
 • Sejl og andet grej må ikke anbringes i omklædningsrum og grejrum. Disse ejendele anbringes i skabene eller medbringes når klubben forlades.
 • Sejl kan hænges til tørring i grejrummet under forudsætning af ikke at være til gene for andre og skal nedtages snarest efter tørring.
 
 
Klubbåde
 
Klubben råder over 606’ere og joller. Disse kan lånes af medlemmerne uden for klubbens aktiviteter. Derudover gælder følgende:
 1. Mindst én ombord skal være medlem af Sejlklubben Esrum Sø.
 2. Den ansvarlige ombord skal have praktisk duelighedsbevis.
 3. Efter brug tømmes båden for vand, affald medbringes og presenning lægges på.
 4. Man skal være indstillet på at betale selvrisiko hvis der opstår skade på båden. Bestyrelsen vil vurdere hvert enkelt tilfælde og tage stilling til en eventuel betaling.
 5. Hvis noget mangler eller er i uorden kontaktes bådsmanden for den pågældende båd.
 
 
Ansvar
 
Klubben påtager sig intet ansvar for tøj og andet som anbringes i skabe eller efterlades på klubbens område.